Till startsidan
 
       Fem exempel  
 


  Grundar du dina beslut på gammal
  skåpmat?

  Hamnar alla dina beslut i
  långbänk?

  Är dina beslut kraftlösa?

  Så fungerar Cue Decision Maker®

  Allt tillgängligt från webben

  Tekniska fakta

  Fem exempel

  Så köper du Cue Decision Maker®

  Broschyr i pdf-format (3 Mb)

 


Det finns åtskilliga områden där snabbare reaktionstid och effektivare informations- och beslutsprocesser kan bidra till ökad konkurrenskraft och lönsamhet. Här beskriver vi fem kundsituationer där Cue Decision Maker® bidrar till bättre och snabbare beslut. Av hänsyn till ingångna sekretessavtal nämner vi inga personer eller företagsnamn.

Förvärv i ett växande EU -följ med eller förlora allt
Ett stort svenskt exportföretag ville inte missa nya marknadsmöjligheter när EU expanderar österut. Företaget arbetade til största delen via lokala agenter. De upplevde att initiativen från dessa marknader kom alldeles för sent och när dom väl nådde företagsledningen hade det optimala tillfället att agera redan passerat. Det allvarligaste problemet var att företagets kunder flyttade och etablerade sig i strid ström i de gamla öststaterna, samtidigt som man övergav produktionen i Västeuropa. Företaget fick välja mellan att förlora sina kunder eller att etablera sig nära dem.

Genom att fånga kundernas flyttplaner tidigt och före konkurrenterna kunde egna flytt- och förvärvsbeslut genomlysas på några månader. Rätt och snabb information till alla samt beslut på några månader gjorde att de har kvar kunderna och etablerar sig successivt i dessa länder. Med Cue Decision Maker® som verktyg missades inte dessa möjligheter. Tillsammans med Cue och affärsledningen jobbades ett antal strategiska frågeställningar fram. Efter att viktiga informationskällor fastställts kunde Cue Decision Maker® användas för att hämta hem information och därefter ge stöd i hela informations- och beslutsprocessen.

Dessutom finns alla erfarenheter dokumenterade och tillgängliga för att undvika onödiga misstag framöver.

Begrav ”dead duck”
Inom forskningsföretag arbetar man med ”breakthrough knowledge” som en förutsättning för långsiktig konkurrenskraft. Ny information och kunskap som påverkar projektets framtid tillkommer hela tiden. Det är lika viktigt att ha en snabb förmedling av positiv som negativ information. Att hålla igång en ”dead duck”(misslyckat projekt) kan kosta hundratals miljoner.

Genom att ordna informationsflödet och genom att använda olika verktyg i Cue Decision Maker® kan forskningsprojekt avslutas vid rätt tidpunkt. Onödiga kostnader kan undvikas och misslyckade projekt stoppas. Viktiga kunskaper och erfarenheter kan tillvaratas och återanvändas, och forskningsresurser kan kopplas till andra och mer framgångsrika projekt.

Vem vill köpa amerikanska produkter när kriget mot Irak inleds?
Företaget utvecklade, tillverkade och sålde livsmedelsprodukter i Europa. Strategisk och finansiell planering påbörjades i januari och sammanställdes i september samma år. Olika scenarier och strategier utarbetades baserat på historisk försäljning, varumärkesanalyser, trendförskjutningar, kundgruppers värderingar och beteende tillsammans med mer övergripande analyser om branschen.

När Irakkriget bröt ut, blev ingenting som man tänkt sig. Planerna var fel innan sammanställningen färdigställts. Idag har denna process komprimerats till en så kallad realtidsstrategi.

Cue Decision Maker® ger stöd i hela processen. Inte bara information om händelsen, utan även checklistor, tidigare erfarenheter och slutsatser, beslutsmetodik och andra ramverk finns tillgängliga. Olika beslutsfattare kan sammankopplas, nya strategier kommuniceras och verkställas omedelbart. Snabbare anpassning till marknaden har gett ökade marknadsandelar och bättre försäljning. Administrativa kostnader reducerades.

Alltför många informella beslut
Det sägs att varje enskild individ fattar 50 000 beslut om dagen. Hur många beslut fattas då i ett företag med 9 000 anställda? Beslut fattade på olika nivåer utan koppling till företaget i övrigt blev ett stort och växande problem för ett av världens mest ansedda tillverkningsföretag. Frågor kring marknadsföring, försäljning, inköp och utveckling för att nämna några exempel fördes på många olika håll och utifrån många olika utgångspunkter. Några inom företaget uttryckte det som att det inte fanns utrymme för att genomföra formella beslut.

Med Cue Decision Maker® kunde alla viktiga frågor förberedas och samlas i ett beslutsminne. Verkställandet av formella beslut kunde kommuniceras och följas upp. Viktiga beslutsunderlag kunde tillgängliggöras. Beslut kunde sättas i sitt rätta sammanhang genom de olika verktyg som Cue Decision Maker® tillhandahåller.

Inom företagets olika funktioner fick man i olika beslutssituationer stöd för vilka aktuella ramverk, checklistor och styrande dokument som var aktuella. Ny information kunde löpande läggas till så att fakta alltid fanns tillgängligt. På kort tid fick företaget fokus och överblick på de viktigaste frågorna och chefer fick stöd vid genomförandet av formellt fattade beslut.

Företagsledning och chefer fick överblick och kunde följa verkställandet av hur olika beslut genomfördes i organisationen. Tydliga formella beslut hade ersatt okända och informella beslut. Med ökad insikt och medvetande hos företagets anställda kom också engagemang och arbetsglädje för att genomföra gemensamma och viktiga beslut. Genom att företaget också fått ett ”beslutsminne” kunde värdefulla erfarenheter överföras till andra liknande situationer och onödiga misstag undvikas.

Tidigt uppmärksamma nya spelregler
Företag inom EU kommer under de närmsta åren att tvingas anpassa sig till nya miljöregler och handelssystem. Under några år framöver kommer de nya reglerna att påverka flertalet av olika funktioner inom energi-, skogs- och stålföretagen.

För ett av Europas ledande företag samlar man sig för att möta denna förändring i ett projekt tillsatt direkt under koncernledningen. Cue används som stöd för projektets informations- och beslutshantering.

Baserat på en inledande analys anpassades Cue Decision Maker® så att viktig information strukturerades och tillgängliggjordes. Information om politiska händelser tillsammans med annan information om konkurrenter, investerare och interna analyser är tillgängligt så att man snabbt kan enas om hur man ska agera i vissa frågor.

Utvecklingen och anpassningen av de olika EU ländernas utveckling kan följas så att koncernens verksamhet kan anpassas allt eftersom i de olika länderna. Cue Decision Maker® möjliggör snabb anpassning eftersom alla kan få insikt och vara delaktiga.

Vilka företag har nytta av Cue Decision Maker®?
Alla företag som vi vänder oss till har datoriserat sina affärs- och produktionssystem. Dessa system är logiskt utformade, men svåra att förändra. Anpassning till nya situationer är komplicerat eftersom systemen utvecklats för olika ”silos” i företaget.

Cue Decision Maker® ger möjligheten att ta ett steg till för att effektivisera arbetet med strategiska och tvärorganisatoriska frågor. Snabbare omställning, bättre utnyttjande av företagets expertis, bättre beslut och nya affärer är exempel på värdefull nytta.

Företag som snabbare vill fånga och reagera på olika händelser och situationer har nytta av vårt programstöd. Tillämpningsområden varierar från företag till företag. Här följer några exempel där Cue Decision Maker® kan bidra till att effektivisera och förbättra arbetet.

Några exempel

Strategisk och operationell ledning

Strategisk planering och utveckling

Service och produktsäkerhet

Produktutveckling

Verksamhetsuppföljning

Marknads- och affärsutveckling

Marknads- och produktstrategier

Processinnovation

Förvärvsanalyser

Strategiska projekt

Competitive, business, market, customer och research & technology intelligence

Analys av allianser och partners

Riskanalys och riskhantering

Ägarrelaterade frågor

Product Management/Produktledning

Portfolio Management

Category Management

Service Management

Environmental Management

Quality management